Thumbnail

Ja til et bedre ældre liv – Ja til Odense

Vi skal prioritere vores ældre. Det er dem der har bygget det samfund vi står på og de fortjener en bedre alderdom end den de får i Odense. Ældreplejen er i alt for mange år blevet underprioriteret i Odense, derfor skal den have et ordentligt løft nu. Derfor siger Venstre ja til både flere midler til vores ældre, men økonomi gør langt fra alt, der skal mere til og her foreslår Venstre konkret 10 initiativer i vores udspil: Ja til et bedre ældre liv

Ja til bedre rammer for vores ældre

Ledelse og kultur

Uanset hvor mange medarbejdere der bliver omkring vores ældre, hjælper det ikke hvis kulturen og ledelsen ikke er i top. Derfor mener Venstre der skal være et vedvarende stærkt fokus med inddragelse af eksperter, andre kommuner og friplejehjem for at udvikle vores plejehjem og hjemmehjælp. Derudover skal “Årets medarbejder” kåres hvert år 

Al udvikling, fornyelse og nytænkning kræver en synlig ledelse. En ledelse som er gennemslagskraftig omkring strategi, planlægning, kommunikation, innovation, konflikthåndtering, dialog, branding, økonomi. Faglighed er også vigtig for en leder men det er ikke nok. Vi skal træne og udvikle vores ledere og turde afprøve andre ledertyper

Bestyrelser på hvert plejehjem 

Ikke én odenseaner eller ældre er ens, derfor er vores plejehjem heller ikke. Vores plejehjem skal have lov at folde sig ud, og vise hvad de hver især kan og vil. De skal gøres endnu mere uafhængige især økonomisk hvor de kan sætte fokus på det som netop betyder noget for de ældre der netop bor på dette plejehjem. I bestyrelserne kan friske beboere sidde, pårørende, medarbejdere, borgere fra lokalsamfundet og ledelsen.

Ny politisk struktur

Ingen er i tvivl om at overgangen fra sygehus til kommune som patient er svær. Mennesket er fra langt sat fremfor systemet, her gælder i stedet systemets præmisser. Der skal gøres op med systemtænkning og fokus på patienten og borgeren. Sundhedsudvalget har i dag mange opgaver, men meget få midler og handlemuligheder for at skabe en forandring for vores. Opgaverne omkring sundhed i kommunerne er kun blevet større siden kommunalreformen, men fokusset og midlerne er ikke fulgt med. Derfor foreslår Venstre at der oprettes en selvstændigt nyt Sundhedsudvalg med egne chefer i Ældre- og Handicapforvaltningen. Det betyder forvaltningen vil få to udvalg at betjene, men kun én direktør og rådmand. 

 

Ja til mere frihed og bedre økonomi om vores ældre

Frisklavet mad over generationer

Alle 6. Klasser i hjemkundskab skal lave mad én gang om året til det lokale plejehjem. Mad har en uvurderlig måde at samle os som mennesker, derfor skal vi udnytte at alle skoler har hjemkundskab og samtidig ofte ligger tæt på vores plejehjem. Vores ældre efterspørger berettiget mere frisklavet mad, hvilket her kan gå i opfyldelse hen over generationer. Derfor skal vi undersøge mulighederne for at folkeskoleelever kan lave mad sammen med ældre.  

Frisk mad på plejehjemmene

Det har altid været en prioritet for Venstre at få frisklavet mad på plejehjemmene, hvilket vi kontinuerligt ved hvert budget vil arbejde for bliver udbredt til endnu flere ældre

Frit valg

Det frie valg er vigtigt. Hvis man ikke er tilfreds med det offentlige tilbud skal der være et andet sted man kan gå hen. Det er den bedste måde at skabe en positiv konkurrence, hvor både det offentlige og private gør sig mest umage for at levere den bedste service til vores ældre. Pengene skal følge den ældre uanset om det er hjemmeplejen, maden eller sundhedsydelser. Desværre har Odense sparet og skåret ned på tilskuddet til det frie valg, hvorfor det reelt ikke er muligt i Odense. Det skal være en mulighed for alle ældre at kunne vælge frit mellem det offentlig og private, hvor der også kan være mulighed for at tilkøbe ydelser.

Samtidig skal det også blive mere attraktivt at oprette nye friplejehjem i Odense

Flere midler

Vi bliver flere ældre, men kommunens budgetter har ikke fulgt med. Derfor er Venstre klar til at give et væsentligt to ciferet millionbeløb til vores ældrepleje både til hjemmehjælp og plejehjem

Flere frivillige
Vi har verdens bedste uddannede sosu assistenter … men vores “eksperter” behøver ikke varetage alle funktioner. Flere frivillige som vores forslag om skoleelever til madlavning er vejen frem. De ansatte skal varetage kerneopgaver og have fokus på kvaliteten men frivillige kan sagtens holde i hånd, læse bøger, gå ture, hjælpe omkring måltider, oprydning, praktiske gøremål på i de samme generationer men også på tværs af generationer. De ansatte skal have rum, tid og plads til at bruge deres kvalifikationer, så de skal aflastes/støttes af frivillige 

Vi vil helst frivillige af egen lyst, men et velfærdskorps af folk på overførselsindkomst kan også være en del af løsningen.

   

Ja til flere medarbejdere, der gør en forskel

Trepartsaftaler

Der mangler medarbejdere i fremtiden i pleje og omsorgsfag. Derfor skal kommunen inviterer både uddannelser, fagforeninger og de unge ind til drøftelser om hvordan alle parter kan medvirke til at flere tager en uddannelse inden for disse områder. Dette skal føre til en forpligtigende aftale imellem parterne

Sygefravær

Siden 2017 har der været en stor stigning i sygefraværet i Odense Kommune både på plejehjem og i hjemmeplejen. Samtidig ligger sygefraværet i Odense højst sammenlignet med de 6 store byer i hjemmeplejen og næsthøjst på plejecentrene. Det skal gøres bedre. Derfor skal udvalget iværksætte en undersøgelse af grunde til det høje sygefravær og på den baggrund komme med en række initiativer til at modvirke dette. Undersøgelsen skal bl.a. omfatte det høje ledelsesspænd kommunen har, hvor der er én leder pr. 17 medarbejdere.

Undersøgelse blandt ældre

Vi har set adskillige eksempler på frygtelige historier om pleje af ældre i bl.a. Århus og Randers kommuner, for at forebygge dette skal kommunen udføre jævnlige undersøgelser blandt ældre og pårørende med fx uanmeldte besøg for at sikre god kultur hos alle vores ældre.

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi skal gøre hverdagen lettere for ældre, aflaste medarbejderne og skabe hurtigere genoptræning, kortere sygdomsforløb og bedre interaktion mellem ældre, ansatte og pårørende. Det kan og skal samtidig understøtte den spirende lokale klynge af teknologi virksomheder

Verden er under konstant forandring og når det giver mulighed for at vi kan udføre opgaver nemmere og smartere skal de gribes. Derfor skal der ved budgettet sættes midler af til igen at igangsætte velfærdsteknologi, der gør flere borgere kan blive selvhjulpne.